Geschiedenis

In 1973 startte Prof. dr. Pierre Velas de "Université du troisième âge" in Toulouse, een instituut ook voor niet-universitair geschoolde senioren.


Het lag in de bedoeling om personen boven de 55 jaar na het beëindigen van hun beroepsloopbaan verder te informeren over de actuele evoluties binnen de terreinen van de wetenschap, economie, kunst en cultuur, opdat zij blijvend op de hoogte zouden blijven van de nieuwste ontwikkelingen binnen deze belangensferen.

 

Vlaanderen nam die gedachte over en startte met de "Universiteit Derde Leeftijd".

Kortrijk was de koploper in 1975, Brugge volgde vrij vlug en 20 jaar later volgde ook Roeselare.

Ook in Leuven, Brussel en Hasselt bestaan gelijkaardige initiatieven; overal worden lezingen georganiseerd terwijl daarnaast sommigen ook cursussen van diverse aard naast één- en meerdaagse reizen op het programma hebben.

 

Er bestaat een vlotte samenwerking tussen de onderscheiden afdelingen van de Vlaamse U.D.L's.

 

Het academiejaar start in principe in oktober en wordt maart-april afgerond.
Bij voorrang worden professoren uit de Vlaamse universiteiten aangesproken als gastsprekers daar waar ook een beroep wordt gedaan op gerenommeerde personaliteiten om actuele onderwerpen te belichten.

 

Vanuit Roeselare trokken meerdere dames jarenlang naar U.D.L.-Brugge waar men stilaan met overbevolking te kampen kreeg.
Twee Roeselaarse dames Mw. Gilberta Keysabyl en Mw. Lut Colman-De Bontridder onderhielden in Brugge nauwe contacten met Mw. Denise Hebb Watteyne, toenmalig ondervoorzitster U.D.L.-Brugge, die hen stimuleerde om met een afdeling in Roeselare te starten.

 

Op initiatief en onder sterke aandrang van Mw. Colman - De Bontridder aanvaardde haar echtgenoot dhr. Roger Colman de stap te wagen; hij legde de nodige contacten en samen met een beperkt bestuur, Gilberte Keysabyl, Lut De Bontridder, Christiane Vergucht, Riguette Lagae en Frans Meirhaeghe, werd onder de vorm van een Feitelijke Vereniging een eerste cyclus van 6 lezingen opgestart in het academiejaar 1995-1996 in de hoop een 50-tal geïnteresseerden te kunnen bereiken. Het werden er 299 daar waar de Zaal "Pax" amper 315 zitplaatsen telde.

 

In het tweede academiejaar sloot dhr. Luc Coppens aan bij het bestuur en werd de cyclus uitgebreid tot 10 lezingen.

 

De belangstelling voor de lezingen bleef stijgen en dankzij de opening van het Cultuurcentrum "De Spil" in maart 1997, konden we uitwijken naar een nieuwe locatie om het nieuwe academiejaar 1997-1998 zonder zorgen aan te vatten.

 

Daar we nu over voldoende ruimte beschikten konden we onze leden voortaan vergasten op een "Nieuwjaarsreceptie" en een jaarlijks "Afsluitfeest" waarbij telkens, na een cultureel optreden, een uitgebreide receptie wordt aangeboden.

 

Inmiddels vervoegde dhr. Guido Rommel de bestuursploeg.

Ondertussen had mevr. Lut De Bontridder zich ontpopt tot de organisator van diverse daguitstappen die twee- tot driemaal per jaar werden georganiseerd.

 

De bestuursploeg werd intussen versterkt in 2004 met de heren Palmer Doubel en Jos Vandenbussche.

 

Jaar na jaar groeide het aantal leden aan wat ons in 2006 noopte een numerus clausus in te voeren en met wachtlijsten beginnen te werken.
Inmiddels dient men er rekening mee te houden dat men gemiddeld twee jaar geduld moet oefenen vooraleer men effectief kan toetreden tot de vereniging.

 

Na het overlijden van respectievelijk mevr. Christiane Vergucht en haar echtgenoot Frans Meirhaeghe evenals mevr. Gilberta Keysabyl, werd het bestuur hervormd: Luc Coppens werd ondervoorzitter, Jos Vandenbussche werd secretaris.

 

We noteerden het toetreden tot het bestuur respectievelijk in 2008 van dhr. Guido Sobry en in 2009 van zijn echtgenote mevr. Dina Wackenier.

 

Na 15 jaar intense inzet droeg mevr. Lut De Bontridder haar taak als organisator van de daguitstappen over aan mevr. Dina Wackenier terwijl mevr. Riguette Lagae als penningmeesteres opgevolgd werd door dhr. Guido Sobry.

 

Waar gedurende meerdere jaren het samenstellen van het feestprogramma voor nieuwjaar en eindejaar beurtelings door de heren Roger Colman en Guido Rommel werd gecoördineerd, werd deze taak

integraal aan de dhr. Guido Rommel toevertrouwd.

 

Begin 2013 trad mevr. Ann Sarre toe tot het bestuur.


Uit hoofde van de persoonlijke aansprakelijkheid van bestuursleden in de schoot van een feitelijke vereniging werd besloten met ingang van 2014 de vereniging om te vormen tot een V.Z.W. bestaande uit een Algemene Vergadering en een Raad van Bestuur die organisatorisch instaat voor de activiteiten die aangeboden worden aan de leden-cursisten.

 

De stichtingsvergadering greep plaats op zaterdag 21 december 2013, de oprichtingsakte en de statuten werden gepubliceerd in het B.S. op 31 januari 2014.
Het Huishoudelijk Reglement werd door de AlgemeneVergadering goedgekeurd op 2 februari 2014.

 

Eind december 2015 is mevr. Michelle Brichot toegetreden tot het bestuur van UDL-Roeselare.


Op 12 mei 2017 nam Palmer Doubel ontslag als bestuurslid van UDL-Roeselare na 13 jaren trouwe dienst.


Halfweg 2018 hebben de heren José Naert, Etienne Schacht en Herman Vansteenkiste de bestuursploeg van UDL-Roeselare versterkt.


Tijdens de laatste bijeenkomst van het academiejaar 2017-18, de eindejaarsreceptie op dinsdag 27 maart 2018, werden mevr. Lut De Bontridder mede-stichter en haar echtgenoot dhr. Roger Colman, de enthousiaste voorzitter van UDL-Roeselare, gehuldigd om hun 23 jaren onvermoeibare inzet voor de Universiteit van de Derde Leeftijd, afdeling Roeselare.


Op dezelfde bijeenkomst gaf voorzitter Roger Colman de voorzittersfakkel door aan mevr. Ann Sarre, die officieel haar voorzitterschap startte op 1 juli 2018.

In maart 2021 is het bestuur uitgebreid met dhr. Hugo Brackx en dhr. Yves Vandeghinste.

 

In juni 2023 is het bestuur uitgebreid met mevr. Damienne Cottens en dhr. Regis Heyman.